توسعه علمی،صنعتی و فرهنگی هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود.


در واقع پژوهش،#موتور‌محرک پیشرفت و توسعه محسوب می‌شود.

حتی اگر نشانه‌هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ دهد،آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمی‌تواند مسیر مطمئنی را طی کند.

بنابراین، پژوهش،#مبنای‌توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می‌آید.
همچنین، به کار بستن نتایج پژوهش‌های انجام شده در هر زمینه به بهبود راهکارها و روش‌های معمول در زمینه‌های مورد نظر،منتج می شود.

وحید شریفی