قابل توجه عزیزانی که به دنبال انتخاب روش تحقیق کیفی مناسب برای کارشان هستند

در زیر کلیه روش های تحقیق کیفی به همراه هدف آن ها ذکر شده می توانند بر اساس آن دست به مناسب ترین انتخاب بزنند


مروری بر مهم ترین روش های تحقیق کیفی کاربرد آن ها ...

📙روش پژوهش اقدام پژوهی: تامل و تعمق درباره یک مشکل، ابتدا بررسی راه حل و سپس اقدام
📙روش گراندد تئوری(نظریه زمینه ای، نظریه برخاسته از داده ها، تئوری داده بنیاد): تبین روند شکل گیری یا فرآیند یک پدیده بر اساس یک دسته از داده ها به صورت یک نظریه
📙روش گروه های کانونی: برای پی بردن به درک افراد درباره یک موضوع ویژه
📙روش پژوهش موردی: که باتوجه به هدف هم می توان کمی و هم می توان کیفی انجامش داد-بررسی یک مورد ویژه از ابعاد مختلف برای بدست آوردن تصویر عمیق از آن پدیده
📙روش روایتی(زیست نگاری، زندگی نامه ای، تاریخچه زندگی، تاریخ شفاهی):بررسی روایت های زندگی یک یا چند فرد به صورت حکایت گونه برای نمایان کردن رویدادهای زندگی فردی
📙روش پدیدار شناسی: پی بردن به تجربه زیسته افراد درمورد یک پدیده یا مفهوم
📙روش قوم نگاری(مردم شناسی فرهنگی): مطالعه فرهنگ یک گروه برای بازنمایی الگوهای مشترک رفتاری آن ها
📙روش تاریخی: بررسی وقایع و رویدادهای رخ داده در گذشته
📙روش تحلیل گفتمان: مطالعه زبان و تحلیل ریشه های گفتمان انسانی با استفاده از روش قوم شناسی و تحلیل مکالمات
📙روش پژوهش سنتزپژوهی(فراتحلیل کیفی): ترکیب نتایج و یافته های کیفی پژوهش های انجام شده در یک موضوع خاص