هر نوع اطلاعاتی را روی نمودار بیاورید

اطلاعات متنی، خشک و ساده‌ای که به صورت متنی در اختیار قرار می‌گیرند گیرایی بسیار کمتری از اطلاعاتی دارند که می‌توانند در نمودار‌ها به شکل‌های متفاوتی نشان داده شوند. در این وب‌سایت می‌توانید انواع نمودار‌ها را رسم کنید.

برای استفاده از این وب‌سایت و رسم یک نمودار، کافی است روی هر نموداری که دوست دارید کلیک کنید و پس از آن هر اطلاعاتی که در اختیار دارید را در تب‌های جداگانه وارد کنید تا سرانجام نمودار کامل را دریافت کنید.

آدرس سایت  https://www.meta-chart.com